Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Željeznice Republike Srpske poslovnu 2017. godinu završile su sa 11 odsto manjim gubitkom nego 2016. godinu, a negativan rezultat u iznosu 26.649.619 KM niži je i za jedan odsto od planiranog.

Poslovni gubitak u 2017. godini niži je za 49 odsto od ostvarenog poslovnog gubitka u 2016. godini, što je najbolji ostvareni rezultat iz poslovne aktivnosti u periodu 2006-2017. godina. Navedeno smanjenje poslovnog gubitka nastalo je u najvećoj mjeri zbog povećanja poslovnih prihoda od prevoza robe, RIV-a i prihoda od premija i dotacija sa jedne strane, a sa druge strane smanjenja poslovnih rashoda, uglavnom smanjenja troškova zarada i naknada zarada za 4.063.282 KM u odnosu na ostvarene u prethodnoj godini.

U 2017. prevezeno je 4.529.029 tona robe, što je za tri procenta više od ostvarenja u 2016. godini i ostvareno 386.405.282 netotonskih kilometara, ili tri procenta više od ostvarenih u 2016. godini, tim i bolji rezultati u okviru osnovne djelatnosti, u pogledu prihoda od prevoza robe.

Značajan uticaj na iznos ostvarenog gubitka imali su finansijski rashodi, u okviru kojih dominantno učešće imaju zatezne kamate po osnovu kredita u inostranstvu, u iznosu 12.317.479 KM. Ove kamate nastaju zbog nemogućnosti Željeznica RS da otplaćuju anuitete po kreditima u inostranstvu, pa to plaćanje vrši Vlada RS putem Ministarstva finansija. Na ovaj način stvaraju se obaveze prema Vladi koje su 31.12.2017. godine iznosile 159.488.362 KM, a sastoje se od glavnice, redovne i zatezne kamate. Pomenuta kreditna zaduženja vršena su u cilju obnove i modernizacije prije svega infrastrukturnih, a manjim dijelom i vučenih kapaciteta. Željeznice RS planiraju da se oslobode ovih obaveza u procesu restrukturisanja pretvaranjem u akcije.

U okviru ostalih rashoda značajan iznos odnosio se na ispravku vrijednosti potraživanja od Vlade Republike Srpske, što je povećalo gubitak za 2.083.333 KM. Naime, u 2016. god. nije isplaćena subvencija za mjesec maj, te je, u skladu sa računovodstvenim politikama, izvršena ispravka vrijednosti potraživanja po tom osnovu.

Posljednjeg dana 2017. godine Željeznice Srpske zapošljavale su 2.740 radnika, što je za 342 radnika, odnosno 11 odsto manje u odnosu na stanje na kraju 2016. godine.

Željeznice RS su u toku 2017. godine investirale 17.052.459 KM, što se uglavnom odnosi na investiciju u  signalno – telekomunikacioni sistem Banja Luka – Doboj koja se realizuje iz kreditnih sredstava EIB II i EBRD II.