Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Konfederacija sindikata RS izašla je u javnost sa nepotpunim i netačnim informacijama u vezi sa postupkom zaklјučivanja pojedinačnog kolektivnog ugovora za Želјeznice RS, te iz tog razloga a radi objektivnog i potpunog informisanja javnosti, Uprava Želјeznica RS dostavlјa ovo saopštenje.

Postupak kolektivnog pregovaranja između sindikata i poslodavaca propisan je i provodi se u skladu sa odredbama Zakona o radu, zahtijeva ozbilјnost pristupa obje strane u pregovorima, međusobno uvažavanje, razumijevanje svih relevantnih okolnosti, te određeni period da se suprotstavlјeni stavovi približe i usaglase radi postizanja konačnog cilјa, odnosno potpisivanja kolektivnog ugovora, u ovom slučaju pojedinačnog kolektivnog ugovora za Želјeznice RS.

Uz svo uvažavanje Konfederacije sindikata RS, ističemo da u skladu sa Zakonom o radu samo Uprava ŽRS i reprezentativni sindikati u okviru ŽRS imaju pravo i mogućnost da pregovaraju oko dodatnog regulisanja radničkih prava i obaveza u našem Društvu, a koja već nisu u potpunosti regulisana Zakonom o radu.

Ovaj postupak pokrenut je u Želјeznicama RS još u prvoj polovini 2016. godine i nije vezan za sastanak koji je Konfederacija sindikata RS održala u septembru ove godine sa predstavnicima Vlade RS. Prema tome, Konfederacija sindikata nije svojim aktivnostima pokrenula postupak kolektivnog pregovaranja u okviru Želјeznica RS, što joj nije ni nadležnost u skladu sa Zakonom o radu, a isto tako, smatramo da u skladu sa važećim propisima nema ni osnov da zbog kolektivnog pregovaranja u okviru našeg Društva prijeti organizacijom protesta, štrajkova i sl.

Želјeznice RS, ipak, nisu ignorisale Konfederaciju sindikata RS, kako oni u svom medijskom istupu ističu, iako u ovoj konkretnoj stvari ne postoji njihova nadležnost,  već im je 13. septembra upućen dopis kojim su informisani kada su pregovori oko pojedinačnog kolektivnog ugovora u okviru našeg Društva započeli te trenutni status vezano za iste.

I u tom dopisu izražena je spremnost i volјa Uprave za nastavak pregovora, pa nije jasno na osnovu čega Konfederacija sindikata RS u javnost izlazi sa netačnim informacijama da Uprava „ne želi i neće dogovor sa sindikatima“.

Radi objektivnog i potpunog informisanja javnosti ističemo da je nakon otpočinjanja pregovora, i to na inicijativu tri reprezentativna sindikata Želјeznica RS, održan čitav niz sastanaka stručnih komisija i predstavnika sindikata, uz naknadno uklјučivanje i samih članova Uprave, te da je do kraja 2016. godine dogovoren i usaglašen najveći dio teksta budućeg pojedinačnog kolektivnog ugovora za ŽRS.

Nesaglasnost između Uprave i reprezentativnih sindikata javila se, prije svega, oko visine pojedinih novčanih prava radnika (regres, dodaci, pomoći, naknade i sl.), jer se Uprava, kako je to i bio nalog Vlade za sva javna preduzeća, držala visine uvećanja plate i visine pomoći radnicima iz Odluke o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku („Sl. glasnik RS br. 53/16).

Međutim, to nije bio klјučni razlog zašto su na kraju 2016. godine pregovori privremeno prekinuti, jer je i po prethodnim pitanjima došlo do približavanja stavova dvije strane. Klјučni razlog je bio međusobno neusaglašen stav i nastup samih reprezentativnih sindikata, odnosno odustajanje jednog od reprezentativnih sindikata od ranije usaglašenih pitanja, nakon čega su pregovori privremeno prekinuti uz zajednički stav da će isti biti nastavlјeni kada se za to steknu uslovi.

Uprava je pozvala sindikate da usaglase svoje stavove i u pisanoj formi dostave ih Upravi radi zakazivanja nastavka pregovora, ali takav materijal Upravi nikad nije dostavlјen iako su sindikati na svim naknadnim sastancima po drugim osnovama, podsjećani na preuzetu obavezu.

Imajući u vidu da je postojala neophodnost da se radno-pravni status radnika u Želјeznicama RS uredi, odnosno da više nije postojala mogućnost da se čeka međusobno usaglašavnje stavova tri reprezentativna sindikata, Nadzorni odbor je u februaru 2017. godine, u skladu sa Zakonom o radu, donio Pravilnik o radu, koji se primjenjuje od marta prošle godine i primjenjivaće se sve dok se ne postigne sporazum i potpiše pojedinačni kolektivni ugovor. Tim opštim aktom, koji je usklađen sa Zakonom o radu i Odlukom Vlade RS,  u potpunosti su uređena prava i obaveze naših radnika.

S obzirom da je o svemu navedenom informisana i Konfederacija sindikata RS, njihov javni istup smatramo u potpunosti neopravdanim i neosnovanim.

Uprava je reprezentativne sindikate više puta pozivala da postupe u skladu sa ranijim dogovorima, kako bi se moglo nastaviti sa pregovaranjem i usaglašavanjem teksta pojedinačnog kolektivnog ugovora. Poslјednji put je to bilo i pisanim dopisom od 13. septembra, na koji očekujemo odgovor i odgovarajuću reakciju.

Iz svega navedenog jasno je da nismo „socijalno neodgovoran poslodavac“, pa još jednom i ovim saopštenjem za javnost ističemo našu spremnost za nastavak pregovora oko zaklјučenja pojedinačnog kolektivnog ugovora za Želјeznice RS.

UPRAVA

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com