Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Uprava Želјeznica Republike Srpske ponovo ukazuje da širenje neistina i plasiranje dezinformacija među radnicima i u javnosti, ne donosi dobro ni preduzeću ni zaposlenima u Želјeznicama Republike Srpske. Stvaranje ovakve „ podloge“ za izazivanje bilo kakvih nemira, ne može biti u interesu nijednom pojedincu ili grupi lјudi osim ako im u interesu nisu poslednje namere.

Pravu sindikalnu borbu za radnička prava nikada niko nije osporavao, međutim iznošenje neistina, i ogromna šteta koja se time nanosi Želјeznicama RS, nikome ne ide u prilog.

S tim u vezi, iako smo u proteklom periodu pojašnjavali i obavestili javnost o realizaciji kreditnih sredstava Svetske banke, ovim putem obaveštavamo zaposlene u Želјeznicama RS kao i celokupnu javnost o strukturi kredita Svetske banke.

Struktura kreditnih sredstva u iznosu na 51,3 miliona eura je sledeća:

Komponenta 1: Finansijsko restrukturisanje (42,7 miliona eura) obuhvata isplatu zaostalih dugovanja prema radnicima i ostala dugovanja vezana uz njih (porezi,doprinosi,kamate).

Komponenta 2: Restrukturisanje radne snage (3,5 miliona eura) će se odvijati kroz penzionisanje, dobrovolјni odlazak uz pakete otpremnina i primenu nedobrovolјnog odlaska u slučajevima kada radnici ne ispunjavaju minimalne kvalifikacije za radno mesto, a ne mogu biti preraspoređeni na drugom mestu.

Komponenta 3: Organizaciono restrukturisanje (5 miliona eura) ima za cilј uvođenje nove, komercijalnije organizacione strukture ŽRS; uvođenje savremenog i efektivnog sistema za finansijsko računovodstvo; razvoj komercijalnog i finansijski ostvarivog i održivog srednjoročnog (2019-2023) Plana poslovanja; razvoj, usvajanje i realizaciju višegodišnjeg Ugovora o javnom prevozu putnika koji će biti usaglašen između ŽRS (Poslova operacija) i Vlade RS i razvoj, usvajanje i realizaciju višegodišnjeg Ugovora za infrastrukturu koji će biti usaglašen između ŽRS (Poslova infrastrukture) i Vlade RS.

Takođe, vezano za navode oko umanjenja plata zaposlenih u Želјeznicama Republike Srpske, u postupku izdavanja aneksa ugovora o radu, u svrhu usklađivanja plata sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o radu, istim aneksima je pored uvećanja plate za porez na dohodak, određenom broju radnika izvršena dodatna korekcija uočenih grešaka kod ranijih koeficijenata. Kod tih radnika utvrđeno je da su imali koeficijente koji nisu odgovarali radnim mestima na koja su raspoiređeni.

Sve je izvršeno u skladu sa Zakonom i jednakim postupanjem prema svim zaposlenima shodno odredbama člana 120. Zakona o radu RS i primedbama Glavne službe za reviziju RS.

Kada je u pitanju povećanje plate u iznosu od 30 KM po odluci Vlade Republike Srpske, ista je za mesec avgust 2018. godine obračunata u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o radu i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak.

U skladu sa navedenim propisima, svim radnicima avgustovska plata je uvećana srazmerno obračunatom porezu, odnosno radnici koji su primili platu između najniže plate i 500,00 KM nisu mogli ostvariti povećanje plate od 30,00 KM, nego je to povećanje iznosilo od 27,00 KM do 30,00 KM (srazmerno porezu sadržanom u plati).

U skladu sa izmenom Odluke Vlade Republike Republike Srpske o najnižpoj plati, ista je uvećana sa 410,00 KM na 440,00 KM.

Radnicima kojima je plata obračunata ispod 440,00 KM izvršeno je namirenje do najniže plate.

Važno je napomenuti, da je najniža plata ona u koju je ugrađen porez na dohodak. Međutim prilikom obračuna osnovnog ličnog odbitka koji prelazi iznos najniže plate, ova plata je isplaćena u tom iznosu.

Uprava Želјeznica Republike Srpske pozvala je predstavnike sindikata na nastavak pregovora koji je zakazan za utorak 2.10.2018. godine.

Podsećamo da finansijska sredstva iz kredita Svetske banke još uvek nisu operativna i ne nalaze se na posebnom računu u banci koju je odabralo Ministarstvo finansija i trezora BiH.

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com