27.01.2020

Zajedničko saopštenje za medije: Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske, Želјeznica Republike Srpske i Svjetske banke

Zajedničko saopštenje za medije: Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske, Želјeznica Republike Srpske i Svjetske banke

Doboj, 27. januar 2020. - Svetska banka od decembra 2017.godine pruža podršku vlastima u Republici Srpskoj na unapređenju poslovanja Želјeznica Republike Srpske. Cilј ove saradnje je da se osigura da Želјeznice RS postanu finansijski održivo preduzeće, koje pruža ekonomične, sigurne i pouzdane usluge putnicima, preduzećima i privredi.

Projekt restrukturisanja Želјeznica Republike Srpske obuhvata tri glavna područja: 1. finansijsko restrukturisanje, izmirenje obaveza prema radnicima i Poreskoj upravi Republike Srpske uklјučujući i doprinose za socijalno i penziono osiguranje radnika, 2. operativno restrukturisanje, uz optimalno unapređenje poslovanja i upravlјanja ŽRS da bi se uskladile sa najbolјim praksama koja primenjuju uspešna želјeznička preduzeća i 3. optimalizacija radne snage u ŽRS kako bi se osiguralo, da zaposleni imaju odgovarajuće stručne i potrebne sposobnosti i veštine, kako bi se izbeglo prekomerno zapošlјavanje, a osiguralo redovno i kvalitetno izvršavanje obaveza.

Projekat restrukturisanja do sada je ostvario značajan napredak. Finansijsko restrukturisanje je uspešno provedeno, pri čemu su za sve radnike plaćeni zaostali doprinosi za penziono i socijalno osiguranje, dok je Vlada Republike Srpske usvojila Plan finansijskog i operativnog restrukturisanja.

Broj zaposlenih u ŽRS je smanjen sa 3098 na 2251 putem otkaza ugovora o radu na osnovu dobrovolјnog odlaska i penzionisanja, te će se kontinuirano nastaviti smanjivati sveukupni broj radnika.

Pored toga, još mnogo ima da se uradi. Početak operativnog restrukturisanja preduzeća se očekuje u februaru 2020. godine, uz dosta kratak vremenski rok za završetak do decembra 2020. godine. To će zahtevati odlučne aktivnosti Želјeznica Republike Srpske, uz čvrstu opredelјenost Ministarstva saobraćaja i veza RS za nadgledanje procesa i izbegavanje kašnjenja.

Kada je u pitanju optimizacija radne snage, jako je važno da se nastavi smanjenje ukupne radne snage, ali i da se obezbedi da kompanija ima stručne kadrove potrebne za efikasno i sigurno funkcionisanje.

Shodno tome, Svetska banka je nedavno sa odgovornim dogovorila aktivnosti koje uklјučuju sledeće:

- Saglasnost o zapošlјavanju 57 najneophodnih radnika u izvršnoj službi za dobro identifikovane tehničke potrebe. Očekuje se da se pokrene procedura za prijem 20 radnika u januaru, 19 u februaru i 18 u martu 2020. godine.

- Čvrsto opredelјenje ŽRS i Ministarstva saobraćaja RS da prate svako novo angažovano tehničkog osoblјa smanjenjem nebitnih administrativnih pozicija. U tu svrhu se trenutno priprema detalјan plan kadrova, koji definiše potrebe sektora i vrste poslova neophodnih za redovan rad. Bilo kakvo smanjenje, tj. raskidi ugovora obaviće se u potpunosti u skladu sa svim relevantnim zakonima i praćeni naknadama jednakim ili višim od onih koje su zakonom propisane.

- Čvrsto opredelјenje ŽRS i Ministarstva saobraćaja RS da osiguraju da će do 30. decembra 2020. godine ukupni broj radnika biti u skladu sa projektom planiranih 2098.

Svetska banka složila se sa gore navedenim predloženim aktivnostima i obavezama, s obzirom na to da su one u skladu sa duhom ovog projekta koji podrazimjeva da Želјeznice Republike Srpske dobiju potrebno operativno znanje i veštine, a istovremeno smanje teret nepotrebnih troškova.