RADIONICA DOBOJ

Osnovna djelatnost radionice Doboj je tekuće i investiciono održavanje vučnih i vučenih željezničkih vozila (lokomotiva, dizel-motornih vozova i teretnih kola), kao i vozila za željezničke potrebe (vozila za održavanje pruga i kontaktne mreže).

Sa aspekta radioničkih kapaciteta, pored tekućeg održavanja lokomotiva i kola (kontrolnih pregleda i vanplanskih opravki), moguće je istovremeno raditi i tri investicione opravke na lokomotivama, ranga glavne i srednje opravke i to dvije opravke na dizel lokomotivama i jednu opravku na elektrolokomotivama, kao i dvije investicione opravke teretnih kola. Osim poslova tekućeg i investicionog održavanja navedenih vrsta željezničkih vozila za potrebe ŽRS, radionica pruža i usluge kontrolnih pregleda, kao i opravke (remonta) lokomotiva, kola i pojedinih sklopova, opreme i uređaja sa istih, za potrebe trećih lica.

Pored osnovne opreme, koja je neophodna za rad jedne ovakve radionice, raspolaže i kompjuterizovanim strugovima za obradu profila točka na željezničkim vozilima sa i bez izvezivanja osovina ispod istih, kao i kompjuterizovanim probnicama zaispitivanje vitalne kočne opreme sa lokomotiva, kola i specijalnih željezničkih vozila.

Radionica Doboj je materijalno, tehnički i kadrovski opremljena i osposobljena za održavanje i opravku gotovoRadioniceDoboj (4) svih vrsta šinskih vozila željezničkih uprava sa prostora bivše Jugoslavije ali i šire. Radnici koji imaju položene kurseve za opravku i održavanje vitalne kočne opreme na željezničkim vozilima (A,B i C kursevi), zatim radnici sertifikovani za ultrazvučna ispitivanja osovinskih sklopova na lokomotivama i kolima (nivo I), atestirani zavarivači, radnici osposobljeni i sertifikovani za ispitivanje sudova pod pritiskom sa lokomotiva i kola, kao i ventila sigurnosti sa željezničkih cisterni poseban su kvalitet.

Od maja 2009. godine radionica posjeduje i sertifikat ISO standarda za održavanje i remont željezničkih vozila, koji jojomogućava da ravnopravno sa ostalim remonterima željezničkih vozila iz okruženja učestvuje na međunarodnim tenderima za opravku i održavanje istih.

Kvalitet procesa održavanja usaglašen je sa pravilnicima i uputstvima važećim na ŽRS, uputstvima za opravku i održavanjepojedinih sklopova na lokomotivama i kolima, UIC objavama, kao i važećim međunarodnim standardima i normama iz domena održavanja željezničkih vozila.

Ozbiljnim i detaljnim pristupom procesu održavanja obezbjeđuje se potrebna pouzdanost i ispravnost remontovanih i opravljenih šinskih vozila, što direktno utiče na bezbjednost željezničkog saobraćaja.