29.07.2022

Vijesti

Likvidne i solventne Želјeznice Republike Srpske redovno izmiruju svoje obaveze

Likvidne i solventne Želјeznice Republike Srpske redovno izmiruju svoje obaveze

Želјeznice Republike Srpske su sačuvale likvidnost i solventnost preduzeća uprkos poteškoćama sa kojima se svakodnevno suočavaju: padom privredne aktivnosti dela komintenata (prevashodno Mital Zenica), rastom cena energenata, troškova roba i usluga neophodnih za ostvarivanje planskih veličina, kao i porastom najniže plate, troškova toplog obroka, troškova prevoza i drugim uticajnim faktorima koji su posledica globalnih poremećaja.

Želјeznice Republike Srpske nemaju zaostalih dugovanja (osim onih koji su predmet konverzije duga u kapital prema Planu finansijskog i operativnog restrukturisanja).

Redovno se izmiruju sve obaveze prema zaposlenima, fondovima, državi, komintentima i poslovnim partnerima, te se odgovorno provode i izvršavaju planovi poslovanja.

Prihodi Želјeznica Republike Srpske iz osnovne delatnosti tokom šest meseci 2022. godine povećani su uprkos smanjenom broju zaposlenih na izvršnim poslovima, kao i uz sva ograničenja koja i dalјe uslovlјavaju poslovni ambijent preduzeća.

U prvih šest meseci 2022. godine prevezeno je ukupno 2.233.528 tona roba odnosno 154.405 tona više, što predstavlјa povećanje od 7% u odnosu na ostvareni obim prevoza u istom periodu prošle godine. Prihodi od prevoza roba iznose ukupno 17.570.269 KM i za 2.595.643 KM ili 17% su veći u odnosu na isti period 2021. godine.Takođe veći su za 385.885 KM od planiranih odnosno za 2,24% .

Ostvareno je 189.915.071 netotonskih kilometara, što je za 13.212.730 netotonskih kilometara ili 7% više u poređenju sa ostvarenim rezultatom iz istog perioda 2021. godine.

Prevoz putnika beleži postepeno povećanje operativnih pokazatelјa, imajući u vidu da međuentitetski saobraćaj još uvek nije uspostavlјen. U prvih šest meseci 2022. godine prevezeno je ukupno 39.793 putnika, što je za 44% više u odnosu na ostvareni prevoz u istom periodu prošle godine.

Ostvareno je 2.057.493 putničkih kilometara, što je za 37% više u odnosu na isti period prošle godine.

Prihodi od prevoza putnika ostvareni su u iznosu od 132.209 KM i veći su za 37% u odnosu na 2021. godinu.

Želјeznice Republike Srpske na dan 30.06.2022. godine imale su 1991 zaposlenog radnika, što je za 119 radnika manje u odnosu na broj zaposlenih u istom periodu prošle godine.

Broj zaposlenih u proteklom periodu smanjivan je penzionisanjem, dok su pojedini radnici odlazili na lični zahtev i sporazumnim raskidom ugovora o radu uz stimulativne otpremnine.

Nijedan radnik Želјeznica Republike Srpske u prethodnom periodu nije otpušten, a Želјeznice Republike Srpske nastoje da stvaraju uslove za dalјi rast prevoza roba, razvoj i unapređenje preduzeća, te ambijent u kome će zaposleni biti zadovolјni i odgovorno izvršavati svoje radne zadatke.

U kontinuitetu se i dalјe preduzimaju neophodne aktivnosti kako bi pored broja i struktura zaposlenih bila optimalna i na adekvatan način zadovolјila potrebe preduzeća. U prvoj polovini 2022. godine putem Javnog konkursa primlјeno je 50 novih radnika u izvršnoj službi i na tehničkim poslovima.

Smanjenje godišnje subvencije za održavanje želјezničke infrastrukture i sufinasiranje putničkog saobraćaja od strane Vlade Republike Srpske za Želјeznice Republike Srpske sa 25 na 20 miliona KM, takođe značajno utiče na rezultate poslovanja.

Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih rashoda u periodu januar – jun 2022.godine iznose 19.515.990 KM i manji su za 494.442 KM u odnosu na isti period prošle godine, iako je dva puta povećavana zagarantovana najniža plata u Republici Srpskoj, povećan topli obrok, kao i povećana primanja zaposlenih primenom novog Pravilnika o organizaciji i sitematizaciji radnih mesta.

Na rezultate poslovanja u prvoj polovini 2022. godine, nesumnjivo su uticali otežavajući faktori uzimajući u obzir sva ograničenja koja su uslovlјavala poslovni ambijent, a na koja Želјeznice Republike Srpske nisu mogle uticati.

Povećani troškovi održavanja želјezničkih kapaciteta u prvoj polovini 2022. godine, iznose 479.582 KM i veći su za 110% u odnosu na prošlu godinu.

Razlog povećanja troškova održavanja pored povećanog obima rada je i stanje dotrajalih postojećih infrastrukturnih kao i vučnih i vučenih kapaciteta, koji zahtevaju značajna finansijska ulaganja, odnosno modernizaciju.

Troškovi goriva i energije veći su za oko 475.000 KM ili za 25% u odnosu na isti period prošle godine, imajući u vidu značajan rast cena energenata kako na svetskom, regionalnom tako i na tržištu Republike Srpske, kao i povećan rad.

Takođe, imajući u vidu da je postupak konverzije duga u kapital u proceduri i da još uvek nije završen, Želјeznice Republike Srpske su prema računovodstvenim standardima u obavezi da knjiže i kamate na ino – kredite, koji padaju na teret ukupnog rezultata poslovanja.

Neophodno je završiti konverziju duga u kapital, i rešiti status imovine, čime će biti otklonjeni i svi problemi po pitanju troškova amortizacije i kamata na ino-kredite koje u narednom periodu treba da preuzme Vlada Republike Srpske.

Značajna je činjenica da će iznos kamata na ino – kredite završetkom postupka konverzije duga u kapital, biti isknjižen iz poslovnih knjiga Želјeznica Republike Srpske, i na taj način neće više teretiti poslovni rezultat.

Konverzijom duga u kapital doći će do korekcije napred navedenog,odnosno pozitivnog efekta na kumulativni rezultat.

Iz svih nabrojanih razloga i adekvatnih činjenica Želјeznice Republike Srpske su u prvoj polovini 2022. godine ostvarile ukupne prihode (uklјučujući i prihode od donacija iz kredita Svetske banke, naplate otpisanih potraživanja, ukidanja troškova rezervisanja – kao nestalnih prihoda) u iznosu od 30.239.310 KM, što je za 1% manje u odnosu na isti period prošle godine,usled manjih nestalnih prihoda, dok ukupni rashodi iznose 36.781.838 KM, što je više za 4% u odnosu na isti period prošle godine iz napred navedenih razloga.

Neto gubitak za prvih šest meseci 2022. godine veći je u odnosu na prethodnu godinu, i iznosi 6.542.528 KM, dok je za isti period u 2021. godini iznosio 4.897.323 KM.

Rezime je da su Želјeznice Republike Srpske i tokom prvog polugodišta 2022. godine nastavile sa pozitivnim trendom ostvarenih rezultata, što potvrđuju operativni pokazatelјi poslovanja.

Finansijski dobitak Želјeznica Republike Srpske bez kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) ostvaren je u iznosu od 2.226.095 KM i značajno je viši u odnosu na prvi kvartal,što ukazuje na pobolјšanje ukupnih performansi profitabilnosti iz osnovne delatnosti, na koje suŽelјeznice Republike Srpske objektivno mogle uticati.