28.10.2022

Vijesti

Nastavlјen trend rasta prihoda Želјeznica Republike Srpske iz osnovne delatnosti

Nastavlјen trend rasta prihoda Želјeznica Republike Srpske iz osnovne delatnosti

Uprkos negativnom uticaju privrednih i globalnih ekonomskih poremećaja, Želјeznice Republike Srpske su tokom devet meseci 2022. godine ostvarile značajno pobolјšanje kada su u pitanju rezultati iz poslovnih aktivnosti, imajući u vidu da je poslovni gubitak za posmatrani period manji za 855.371 KM, odnosno za 12% niži od ostvarenja u istom periodu prethodne godine, što pokazuju operativni pokazatelјi poslovanja.

Želјeznice Republike Srpske su uložile maksimalne napore, kako bi se neutralisali negativni efekti proizašli usled poremećaja transportnih tokova i porasta cena materijala i energenata, te se ostvarenim prihodima iz osnovne delatnosti obezbedilo pokriće za povećanje poslovnih rashoda, nastalo zbog objektivnih otežavajućih faktora poslovnog ambijenta.

Imajući u vidu da je najznačajniji komintent, korisnik prevoza Želјeznica Republike Srpske „Arcelor Mital„ iz Zenice, tokom 2022. godine, značajno smanjio obim prevoza želјezne rude, koji je u odnosu na prošlu godinu manji za 155.243 tona, ostvareni prihodi od navedenog komitenta manji su za oko 2.000.000.KM.

Prihodi od prevoza roba Želјeznica Republike Srpske tokom devet meseci 2022. godine, iznose ukupno 28.555.155 KM i veći su za 4.512.246 KM, odnosno za 19% u odnosu na isti period 2021. godine.

U prvih devet meseci 2022. godine prevezeno je ukupno je 3.485.610 tona robe, što je za 7% više u odnosu na ostvareni obim prevoza u istom periodu prošle godine.

Ostvareno je je 302.806.871 netotonskih kilometara, što je za 7% više u poređenju sa ostvarenim rezultatom iz istog perioda 2021. godine.

Prevoz putnika beleži postepeno povećanje operativnih pokazatelјa. U prvih devet meseci 2022. godine prevezeno je ukupno 59.262 putnika, što je za 35% više u odnosu na ostvareni prevoz u istom periodu prošle godine.

Ostvareno je 3.059.585 putničkih kilometara, što je za 31% više u odnosu na isti period prošle godine.

Prihodi od prevoza putnika ostvareni su u iznosu od 215.515 KM i veći su za 35% u odnosu na 2021. godinu.

I pored svih ograničenja koja uslovlјavaju poslovni ambijent, Želјeznice Republike Srpske nemaju zaostalih dugovanja, redovno izmiruju sve obaveze prema zaposlenima, fondovima, državi, komintentima i poslovnim partnerima, te se odgovorno provode i izvršavaju planovi poslovanja.

Izuzetno je značajno napomenuti da su uprkos globalnom padu i smanjenoj privrednoj aktivnosti značajnog broja komintenata, rastu cena energenata, troškova roba i usluga neophodnih za ostvarivanje planskih veličina, porastom najniže plate, troškova toplog obroka, troškova prevoza i drugih uticajnih faktora koji su posledica globalnih poremećaja, Želјeznice Republike Srpske sačuvale likvidnost i solventnost preduzeća.

Želјeznice Republike Srpske danas zapošlјavaju 1945 radnika, što je za 91 radnika manje u odnosu na broj zaposlenih u istom periodu prošle godine.

Broj zaposlenih u proteklom periodu smanjivan je penzionisanjem, dok su pojedini radnici odlazili na lični zahtev i sporazumnim raskidom ugovora o radu uz stimulativne otpremnine.

Nijedan radnik Želјeznica Republike Srpske u prethodnom periodu nije otpušten, a Želјeznice Republike Srpske nastoje da stvaraju uslove za dalјi rast prevoza roba, razvoj i unapređenje preduzeća, te ambijent u kome će zaposleni biti zadovolјni i odgovorno izvršavati svoje radne zadatke.

U kontinuitetu se i dalјe preduzimaju neophodne aktivnosti kako bi pored broja i struktura zaposlenih bila optimalna i na adekvatan način zadovolјila potrebe preduzeća.

U prvoj polovini 2022. godine putem Javnog oglasa primlјeno je 50 novih radnika u izvršnoj službi i na tehničkim poslovima. Trenutno je u postupku i procedura prijema 62 radnika na izvršnim poslovima, po raspisanom drugom Javnom oglasu od 21.09.2022. godine.

Smanjenje godišnje subvencije za održavanje želјezničke infrastrukture i sufinasiranje putničkog saobraćaja od strane Vlade Republike Srpske za Želјeznice Republike Srpske sa 25 na 20 miliona KM, takođe značajno utiče na rezultate poslovanja.

Želјeznicama Republike Srpske kao strateškom preduzeću od nacionalnog interesa, neophodna su značajna ulaganja u kompletno unapređenje želјezničkog sistema, što podrazumeva ulaganje u želјezničku infrastrukturu, mehanizaciju za njeno održavanje, vozna sredstva za teretni i putnički saobraćaj, te radionice za održavanje voznih sredstava, kako bi se popravio i stvorio bolјi poslovni ambijent, a samim tim i kvalitet usluga.

Kao značajni segmenti u oblasti funkcionisanja preduzeća, a budući da je reč o velikim potrebama, uslovlјeni su i načini obezbeđivanja adekvatnih modela finansiranja, koji će u narednom periodu i odrediti dinamiku modernizacije Želјeznica Republike Srpske.

Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih rashoda u periodu januar – septembar 2022.godine iznose 30.695.652 KM, što je u okviru planiranog iznosa za posmatrani periodu, a imajući u vidu da je tokom 2022.godine dva puta povećavana zagarantovana najniža plata u Republici Srpskoj, povećan topli obrok, kao i primanja zaposlenih u Želјeznicama Republike Srpske usled primene novog Pravilnika o organizaciji i sitematizaciji radnih mesta i povećanja regresa, zbog potrebe da se pobolјša socijalni status zaposlenih radnika u okolnostima stalno rastućih cena roba i usluga, koje direktno utiču na životni standard radnika.

Na rezultate poslovanja tokom devet meseci 2022. godine, nesumnjivo su uticali otežavajući faktori uzimajući u obzir sva ograničenja koja su uslovlјavala poslovni ambijent, a na koja Želјeznice Republike Srpske nisu mogle uticati, te je razlog povećanja troškova održavanja pored povećanog obima rada je i stanje dotrajalih postojećih infrastrukturnih kao i vučnih i vučenih kapaciteta, koji zahtevaju značajna finansijska ulaganja, odnosno modernizaciju.

Troškovi održavanja želјezničkih kapaciteta u prvih devet meseci 2022. godine, iznose 3.526.800 KM i veći su za 37% u odnosu na prošlu godinu, kako zbog povećane potrebe za održavanjem infarstrukturnih i voznih kapaciteta, tako i zbog inflatornih uticaja na tržištu materijala i roba.

Troškovi goriva i energije veći su za 851.687 KM odnosno za 30% u odnosu na isti period prošle godine, imajući u vidu značajan rast cena energenata kako na svetskom, regionalnom tako i na tržištu Republike Srpske, kao i povećanje obima prevoza koje su Želјeznice Republike Srpske ostvarile u posmatranom periodu.

Takođe, imajući u vidu da je postupak konverzije duga u kapital u proceduri i da još uvek nije završen, Želјeznice Republike Srpske su prema računovodstvenim standardima u obavezi da knjiže i kamate na ino – kredite, koji padaju na teret ukupnog rezultata poslovanja.

Neophodno je završiti konverziju duga u kapital, i rešiti status imovine, čime će biti otklonjeni i svi problemi po pitanju troškova amortizacije i kamata na ino-kredite, koje u narednom periodu treba da preuzme Vlada Republike Srpske.

Značajna je činjenica da će iznos kamata na ino – kredite završetkom postupka konverzije duga u kapital, biti isknjižen iz poslovnih knjiga Želјeznica Republike Srpske, i na taj način neće više teretiti poslovni rezultat.

Konverzijom duga u kapital, doći će do korekcije napred navedenog, odnosno pozitivnog efekta na kumulativni rezultat preduzeća.

Želјeznice Republike Srpske su tokom devet meseci 2022. godine ostvarile ukupne prihode u iznosu od 49.610.038 KM, što je za 8% više u odnosu na isti period prošle godine, dok ukupni rashodi iznose 56.012.303 KM, što je za 8% više u odnosu na isti period prošle godine iz napred navedenih razloga.

Neto gubitak tokom devet meseci 2022.godine veći je u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 6.402.265 KM, dok je za isti period u 2021. godini iznosio 6.291.369 KM.

Finansijski dobitak bez kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) ostvaren je u iznosu od 6.621.143 KM, što predstavlјa jasan pokazatelј operativnog rada Želјeznica Republike Srpske i njegovih rezultata.