28.01.2022

Vijesti

U pripremi Javni oglas za prijem radnika u izvršnoj službi ŽRS

U pripremi Javni oglas za prijem radnika u izvršnoj službi ŽRS

Svetska banka od decembra 2017.godine u okviru projekta restrukturisanja ŽRS, pruža podršku na ukupnom unapređenju poslovanja Željeznica Republike Srpske.Saradnja koja je definisana međunarodnim ugovorom ima za cilj unapređenje operativne efektivnosti i finansijsku održivost preduzeća.

Projekat restrukturisanja Željeznica Republike Srpske, provodi se kroz tri komponente finansijsko restrukturisanje, restrukturisanje radne snage i organizaciono restrukturisanje.

U okviru prve komponente finansijskog restrukturisanja, sva dugovanja Željeznica Republike Srpske prema Poreskoj upravi RS, državnim institucijama i radnicima su izmirena - rekao je na danas održanoj konferenciji za novinare vršilac dužnosti generalnog direktora ŽRS Željko Radić.

-Uspešno je završena i druga komponenta međunarodnog ugovora - restrukturisanje radne snage, koja se odnosila na smanjenje broja radnika. Željeznice Republike Srpske su tokom perioda 2018-2021. godina, primenjujući važeće propise iz ove oblasti, smanjile broj radnika, odnosno ispunile zacrtani cilj od 2098 zaposlenih, koji je definisan ugovorom o restrukturisanju. Broj zaposlenih u Željeznicama Republike Srpske od početka projekta restrukturisanja smanjen je sa 3098 radnika, na danas ukupno 1986 zaposlenih – istakao je Radić.

Zaposleni koji su u prethodnom periodu napustili preduzeće, učinili su to dobrovoljnim odlaskom, uz sporazumni prekid radnog odnosa i stimulativne otpremnine putem prijave na interne oglase preduzeća, te prirodnim odlivom radne snage odnosno penzionisanjem i drugo.

Poštujući preuzete obaveze iz međunarodnog ugovora sa Svetskom bankom u okviru projekta restrukturisanja, na osnovu preporuke Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske i Ombudsmena za ljudska prava BiH, kao i definisanja radno - pravnih odnosa, Uprava Željeznica Republike Srpske je u novembru 2021. godine usvojila Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Željeznica Republike Srpske.

Novi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Željeznica Republike Srpske čini 2098 sistematizovanih radnih mesta, kao što je i definisano ugovorom o restrukturisanju preduzeća.

-U samom procesu i dalje se preduzimaju neophodni koraci, kako bi struktura zaposlenih bila optimalna i zadovoljila potrebe preduzeća u narednom periodu. U Željeznicama Republike Srpske izraženo je smanjenje broja radnika u izvršnoj službi i tehničkih zanimanja koja nije lako nadomestiti. Značajno se smanjio broj radnika specifičnih željezničkih zanimanja i zanimanja koja su najdeficitarnija kao što su bravari, zavarivači, skretničari, otpravnici, inženjeri elektro, mašinske, građevinske struke i slično –rekao je Radić..

Kako bi se se nesmetano odvijao tehničko-tehnološki proces rada u preduzeću, Željeznice Republike Srpske su Planom zapošljavanja 2021/2022.godine, iskazale potrebu za popunom nedostajućeg kadra raspisivanjem javnog oglasa, uz odobrenje i saglasnost nadležnih institucija: resornog ministarstva, Vlade Republike Srpske i Svetske banke, odnosno kako je definisano međunarodnim ugovorom sa Svetskom bankom.

S tim u vezi, Vlada Republike Srpske je na svojoj 152. sednici donela Rešenje o saglasnosti na Plan zapošljavanja Željeznica Republike Srpske za 2021/2022. godinu, u kome je iskazana potreba za prijemom radnika u izvršnoj službi.

-Rešenjem Vlade Republike Srpske kojim je data saglasnost na zahtev za prijem u radni odnos 57 radnika izvršne službe, Željeznice Republike Srpske pripremaju prvi Javni oglas za prijem radnika. Sa prijemom neophodnog izvršnog osoblja, za precizno identifikovane tehničke poslove, saglasna je i Svetska banka, od koje su Željeznice Republike Srpske dobile podršku. Javni oglas za prijem radnika na izvršnim poslovima u Željeznicama Republike Srpske je u pripremi i plan je da isti bude oglašen početkom meseca februara – naglasio je Željko Radić, vršilac dužnosti generalnog direktora ŽRS..

Treća komponenta koja se trenutno provodi u okviru projekta restrukturisanja je organizaciono restrukturisanje. Vlada Republike Srpske je izabrala „model holdinga“, koji podrazumeva stvaranje željezničkog holdinga i tri zavisna preduzeća odgovorna za prevoz putnika, robe i upravljača infrastrukture. Trenutno se sa konsultantom, resornim ministarstvom i Vladom RS provode aktivnosti oko pripremne faze za prelazak na novi način organizacije preduzeća.

Ocena Svetske banke je da projekat restrukturisanja Željeznica Republike Srpske dobro napreduje, te da je značajno popravljena finansijska situacija preduzeća uz otplatu više od 36 miliona evra duga i zaostalih obaveza. Iz razloga složenosti samog projekta i aktivnosti koje ne zavise samo od Željeznica Republike Srpske, Svetska banka je u oktobru 2021. godine, produžila period trajanja realizacije ugovora do decembra 2022. godine.

Željeznice Republike Srpske nastoje da se reorganizuju na najbolji mogući način kako bi bile efikasnije i efektivnije, odnosno da u budućnosti budu preduzeće spremno za tržišno poslovanje i pojavu konkurencije na željezničkom tržištu, rečeno je na konferenciji za novinare u Doboju.