25.11.2021

Vijesti

Usvojen Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Željeznicama Republike Srpske

Usvojen Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Željeznicama Republike Srpske

Poštujući preuzete obaveze iz međunarodnog ugovora sa Svetskom bankom u okviru projekta restrukturisanja, na osnovu preporuke Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske i Ombudsmena za ljudska prava BiH, kao i konačnog definisanja radno - pravnih odnosa, Uprava Željeznica Republike Srpske danas je na 22. redovnoj sednici, usvojila Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Željeznica Republike Srpske.

Na izradi Predloga Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Željeznica Republike Srpske, zajedno sa upravom preduzeća svoj doprinos dali su predstavnici svih osam sindikalnih organizacija radeći na usaglašavanju, izmenama i dopunama dokumenta.

Uprava Željeznica Republike Srpske je razmatrajući i uvažavajući sve predloge, primedbe i sugestije na dostavljeni akt u prethodnom periodu, ispoštovala, uobzirila i usvojila sve argumentovano prihvatljive predloge. koji su kandidovani od strane svih osam sindikalnih organizacija.

Danas je održan još jedan sastanak sa predstavnicima svih osam sindikalnih organizacija u Željeznicama Republike Srpske, na kome su pre usvajanja Pravilnika o organizaciji i sitematizaciji radnih mesta, sindikalni predstavnici upoznati sa daljim koracima Uprave ŽRS.

Dogovoreno je da Pravilnik podleže određenim dopunama i izmenama u narednom periodu, ukoliko sindikati budu imali dopune od suštinskog značaja u cilju neometanog funkcionisanje samog procesa rada u preduzeća u budućnosti.

Novi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Željeznica Republike Srpske čini 2098 sitematizovanih radnih mesta, kao što je i definisano ugovorom o restrukturisanju preduzeća.

Vršilac dužnosti generalnog direktora Željeznica Republike Srpske Željko Radić, na danas održanoj konferenciji za novinare rekao je da nova sistematizacija predviđa smanjenje značajnog broja rukovodilaca u skladu sa smanjenjem broja sektora, šefova službi, dok je s druge strane većina izvršnih poslova zadržana.

On je najavio da će jedan broj radnika koji nisu sposobni za rad biti penzionisani, a jedan broj uključen u proces rada prema radnim sposobnostima.

- Nijedan zaposleni radnik u Željeznicama Republike Srpske nije višak, nama su potrebni svi radnici koji žele i nastoje da svoje radne obaveze ispunjavaju odgovorno i savesno - istakao je Radić i dodao da se u proteklih pola godine vrši revizija radne sposobnosti radnika koji imaju usmanjenu radnu sposobnost.

Organizacija i sistematizacija radnih mesta urađena je u skladu sa poslovnim potrebama Željeznica Republike Srpske u cilju obezbeđivanja normalnog odvijanja i upravljanja procesima rada, uzimajući u obzir interese preduzeća i zaposlenih, a vodeći računa o efikasnoj organizaciji rada sa razumnim i potpunim korišćenjem radnih mogućnosti zaposlenih kao i obezbeđenih sredstava i uslova rada, uz primenu savremenih normativnih, organizacionih i drugih dostignuća u ovoj oblasti.

Organizacija i sistematizacija radnih mesta prati unutrašnju organizaciju Željeznica Republike Srpske, te se zasniva na jedinstvenom procesu rada usmerenom na što efikasnije i kvalitetnije obavljanje poslova u okviru registrovanih delatnosti, uz primenu propisanih normativa i standarda, radi ostvarivanja pozitivnih poslovnih efekata u preduzeću.

Po pitanju smanjenja broja zaposlenih, Željeznice Republike Srpske su tokom 2021. godine ispunile zacrtani cilj od 2098 zaposlenih, koji je definisan ugovorom o restrukturisanju

U odnosu na dosadašnje Pravilnike o organizaciji i sitematizaciji radnih mesta iz 2014. i 2017. godine, u novom dokumentu pored ukupnog broja sistematizovanih radnih mesta, značajno je smanjen sistematizovan broj izvršilaca na rukovodećim položajima na svim nivoima, u organizacionim delovima Željeznicama Republike Srpske, gde je to predviđeno projektom restrukturisanja preduzeća.

Prema sistematizaciji iz 2014. godine u Željeznicama RS bilo je predviđeno 5.713 radnih mesta sa 307 rukovodilaca svih nivoa, 64 šefova službi, 89 šefova stanica. U novoj sistematizaciji od ukupno 2.098 sistematizovanih radnih mesta, nalazi se ukupno 161 rukovodilaca svih nivoa, 27 šefova službi i 67 šefova stanica.

Prema planu zapošljavanja Željeznica Republike Srpske u tekućoj godini ukazala se potreba za prijemom 47 radnika u poslovima infrastrukture i 52 u poslovima operacija, dok se za narednu godinu predviđa potreba za 71 radnikom u poslovima infrastrukture, a 59 u poslovima operacija.

-Potrebni su nam radnici na terenu bravari, mašinovođe, pregledači, otpravnici vozova, pružni radnici, dakle svi oni koji su neophodni da bi se nesmetano odvijao tehničko-tehnološki proces rada u preduzeću, naravno uz saglasnost nadležnih institucija Republike Srpske i Svetske banke – rekao je vršilac dužnosti generalnog direktora ŽRS Željko Radić. Danas je u Željeznicama Republike Srpske zaposleno 2029 radnika.

Zaposleni koji su u prethodnom periodu napustili preduzeće, učinili su to dobrovoljnim odlaskom, uz sporazumni prekid radnog odnosa i stimulativne otpremnine putem prijave na interne oglase preduzeća, te prirodnim odlivom radne snage odnosno penzionisanjem i drugo.

Uzimajući u obzir buduća penzionisanja zaposlenih, dobrovoljne odlaske uz otpremnine, ali i neophodno zapošljavanje izvršnog i tehničkog osoblja na značajnim proizvodnim radnim mestima, preduzimaju se neophodni koraci kako bi se struktura zaposlenih popravila, sa težnjom ka optimalnoj, te na adekvatan način zadovoljila potrebe budućeg preduzeća.

To se odnosi na pronalaženje odgovarajućeg modela za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i stručno osposobljavanje zaposlenih koji neće po trenutnim kompetencijama naći mesto u budućoj sistematizaciji, kao i zbrinjavanje radnika sa smanjenom radnom sposobnošću i iinvalida, čiji broj je značajan u trenutnoj strukturi zaposlenih.

Željeznice Republike Srpske su 19.11.2021 godine raspisale treći Interni poziv radnicima za dobrovoljni odlazak i sporazumni prestanak radnog odnosa u 2021. godini uz stimulativne otpremnine, a u skladu sa odredbama Programa za rešavanje viška radnika u preduzeću.

Paralelno se u Željeznicama Republike Srpske provode i ostale aktivnosti u okviru prelazne faze iz trenutne statutarnr pozicije preduzeća, u novi način organizovanja Željeznica Republike Srpske, uvažavajući Zaključke Vlade Republike Srpske i predloge konsultanta za organizaciono restrukturisanje.

Slike

alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Usvojen Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Željeznicama Republike Srpske alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Usvojen Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Željeznicama Republike Srpske alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Usvojen Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Željeznicama Republike Srpske alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Usvojen Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Željeznicama Republike Srpske