TERETNI SAOBRAĆAJ

Prevoz opasnih materija

Prevoz opasnih materija
Prevoz opasnih materija

Opasne materije su one koje mogu ugroziti zdravlje ljudi, izazvati kontaminaciju životne sredine ili nanijeti materijalnu štetu, koje imaju opasna svojstva za ljudsko zdravlje i okolinu, koje su kao takve definisane zakonima, drugim propisima i međunarodnim ugovorima, koje na osnovu njihove prirode ili svojstava i stanja, a u vezi sa prevozom mogu biti opasne za bezbjednost ili koje imaju dokazano toksične, nagrizajuće, nadražujuće, zapaljive, eksplozivne ili radioaktivne posljedice. Opasnim materijama smatraju se i sirovine od kojih se proizvode opasne materije i otpadi ako imaju svojstva opasnih materija.


Prevoz opasnih materija u željezničkom prevozu u Republici Srpskoj vrši se prema odredbama:

 • Konvencija o međunarodnim željezničkim prevozima (COTIF) dodatak-C,
 • Pravilnik o međunarodnom željezničkom prevozu opasnih materija ( RID 2021),
 • Zakon o prevozu opasnih materija („Sl. Glasnik RS", br. 15 od 29. februara 2016),
 • Pravilnik o načinu prevoza opasnih materija u željezničkom saobraćaju ( Pravilnik 120) ("Sl. Glasnik RS", br. 69 od 14. avgusta 2013),
 • Uputstvo za prevoz opasnih materija u željezničkom saobraćaju (Uputstvo 171),( "Sl. Glasnik RS", br. 14 od 3. marta 2014)
 • Pisana uputstva u skladu sa Pravilnikom RID.

Obaveza pošiljaoca

Pošiljalac opasne robe je dužan da preda na prevoz robu isključivo po odredbama Pravilnika RID, što (u okviru odseka 1.4.2.1) podrazumijeva:

 • da je opasna roba klasifikovana i dozvoljena za transport prema Pravilniku RID;
 • da pruži prevozniku potrebne podatke u obliku koji se može dokazati, a po potrebi i neophodna transportna i propratna dokumenta (odobrenja, dozvole, obavještenja, potvrde itd.) imajući posebno u vidu zahtjeve poglavlja 5.4 i tabele A u dijelu 3.2 Pravilnika RID;
 • da koristi samo ambalažu, veliku ambalažu, IBC i cisterne (kola-cisterne, kola sa demontažnim cisternama, baterijska kola, MEGC, prenosive cisterne i kontejner-cisterne), koje su dozvoljene i pogodne za transport odnosne materije i koje su opremljene oznakama propisanim u Pravilniku RID;
 • da se pridržava zahtjeva o načinu otpreme i ograničenjima pri otpremi;
 • da vodi računa o tome, da su i neočišćene i nedegazirane (nedezinfikovane) cisterne (kola-cisterne, kola sa demontažnim cisternama, baterijska kola, MEGC, prenosive cisterne i kontejner-cisterne) ili neočišćena prazna kola i posude za prevoz rasutih roba plakatirane, označene i olistane u skladu sa odredbama Poglavlja 5.3, te da su prazne, neočišćene posude zatvorene i da imaju isti nivo zaštite od curenja kao kada su napunjene, a moraju biti obilježeni po Pravilniku RID< >

Obaveze prevoznika

Prevoznik mora:

 • da se uvjeri da je opasna roba koja treba da se transportuje, dozvoljena za transport prema Pravilniku RID;
 • da se uvjeri da je pošiljalac prije transporta stavio na raspolaganje sve informacije propisane u RID u vezi sa transportovanom opasnom robom, da se propisana dokumenta nalaze u transportnoj jedinici, ili ako se umjesto dokumenata na papiru koristi radni postupak elektronske obrade podataka ili elektronske razmjene podataka, da su podaci u toku transporta dostupni na način koji je bar iste vrijednosti kao i dokumentacija na papiru;
 • da se vizuelnim provjerama uvjeri da kola ili roba nemaju očigledne nedostatke, propuštanja ili pukotine, da ne nedostaju dijelovi opreme, itd.;
 • da se pridržava zahtjeva o načinu otpreme i ograničenjima pri otpremi;
 • da se uvjeri da kod kola-cisterni, baterijskih kola, demontažnih cisterni, prenosivih cisterni, kontejner-cisterni i MEGC, rok sledećeg ispitivanja nije prekoračen;
 • provjeri da kola nisu preopterećena;
 • da se uvjeri da su na kola postavljene plakate, oznake i ploče narandžaste boje koje su propisane u Poglavlju 5.3;
 • da se uvjeri da se oprema propisana u pisanim uputstvima nalazi u kabini mašinovođe.

Ove provjere treba sprovesti na osnovu transportnih i propratnih dokumenata vizuelnim kontrolisanjem kola ili kontejnera, a po potrebi i pošiljke. Ukoliko kod prijema opasne robe na prevoz, prevoznik utvrdi bilo kakvo odstupanje od odredaba Pravilnika RID , prijem se mora odbiti dok se nepravilnosti ne otklone.

 • da proveri da li su za kola propisane velike listice za obilježavanje i da li se iste nalaze na kolima (ako su propisane)
 • da uoči eventualni preteg u kolima
 • za eksplozivne materije i predmete, radioaktivne i otrovne materije, koje se primaju na prevoz samo ako su ispunjeni uslovi propisani RID-om, pošiljalac je dužan da preda prevozniku posebno odobrenje za prevoz, izdato od nadležnog organa po Zakonu o prevozu opasnih materija. Poslovi operacija vrše prevoz opasnih materija u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast.

Obaveze primaoca

Primalac mora:

 • da izvrši čišćenje i dekontaminaciju kola i kontejnera nakon istovara
 • da se sa kola, ili kontejnera, nakon čišćenja i dekontaminacije skinu listice i oranž-obilježja
 • da odmah po izvještavanju o prispjeću pošiljke opasne robe, istu iskupi i preuzme
 • da nakon istovara, sa kola, kola – cisterni, kontejnera i sl, skine stare plombe
 • da, nakon istovara prazna kola, kola – cisterne, kontejnere i sl, propisno zatvori i pripremi po propisu za povraćaj

KONTAKTI : POSLOVI OPERACIJA

Ovlašteni savjetnici za bezbjednost za prevoz opasnih materija sa Sertifikatima o stručnoj osposobljenosti (RID) izdatih od strane MSiV RS su sljedeći radnici ŽRS:

Dragan Zelenković

+387 53 209 025 ili ŽAT 269

Mladen Kuravica

+387 53 241 192 ili ŽAT 496

Rade Cvijanović

+387 53 209 012 ili ŽAT 321 ili 141