KOMPANIJA

Mapa pruga

Željezničku mrežu Republike Srpske čini ukupno 416,996 km pruga, u osnovi na dva glavna pružna pravca. Pravac SJEVER-JUG, kao segment koridora Vc povezuje Republiku Srpsku sa Hrvatskom i zemljama Evrope na sjeveru, a na jugu sa Federacijom BiH i lukom Ploče na Jadranskom moru. Magistralna pruga ISTOK-ZAPAD tzv. koridor X povezuje Republiku Srpsku sa Federacijom BiH i Hrvatskom na zapadu, a na istoku sa Srbijom i dalje sa zemljama Bliskog istoka i jugoistočne Evrope.

Ukupna dužina pruga u nadležnosti ŽRS 416,996 km
Pruge normalnog kolosijeka 398,857 km
Pruge uzanog kolosijeka 18,139 km
Pruge u eksploataciji ŽRS 353,212 km
Dvokolosiječne 24,600 km
Jednokolosiječne 328,612 km
Pruge ustupljene na korišćenje željeznicama Srbije 18,139 km
Pruge van eksploatacije 45,645 km
Elektrificirano 308,254 km
Neelektrificirano 110,820 km
Putni prelazi na prugama u eksploataciji 248 (i 21 na uzanoj pruzi)
Mostovi 110
Podvožnjaci 26
Nadvožnjaci 9
Propusti 919
Tuneli 14