KOMPANIJA

Skupština akcionara

Kao najviši organ, Skupština akcionara donosi Statut i druge poslovne akte u skladu sa zakonom. U nadležnosti Skupštine je i donošenje plana poslovanja, revidiranog plana poslovanja i programa investicija. Ovaj organ imenuje i razrješava Nadzorni odbor i Odbor za reviziju, odlučuje o poslovnom povezivanju sa drugim privrednim društvima, odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala i o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Društva.

Milan Pavlović

Predsjednik Skupštine akcionara

nadzorniodborzrs@gmail.com

+387 53 209 020

+387 53 209 020