KOMPANIJA

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor nadzire rad Uprave i poslovanje Društva, predlaže akte Skupštini akcionara i donosi akte iz svoje nadležnosti. Nadzorni odbor imenuje i razrješava generalnog direktora i izvršne direktore, donosi smjernice o nabavkama i odluke o investiranju, daje prijedloge Skupštini akcionara o poslovnoj saradnji, povezivanju sa drugim društvima i osnivanju novih društava. Pored navedenih, obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti utvrđene zakonom, Statutom i drugim aktima Društva.

Dijana Kalenić

Predsjednik Nadzornog odbora

Aleksander Ignjić

Član Nadzornog odbora

Dobrivoj Pančić

Član Nadzornog odbora

Dejan Narić

Član Nadzornog odbora

Slavica Živković

Član Nadzornog odbora

nadzorniodborzrs@gmail.com

+387 53 209 020

+387 53 209 020